Bjørnerud Farm in Norway
Stange, Hedmark


Bjørnerud Farm Book Records
Bjornerud farm
Bjørnerud farm, near Vallset, Romedal, Hedmark
photo Elroy Christenson 2016

This history of this farm goes back at least to 1669.  Various owners have put their stamp on the farm.  It lies near a large area of woods which could have provided another addition to the income which is mostly here based on the growing of wheat, other grains and potatoes.  My grandfather, Even Paulsen Rohne, stayed and probably worked on this farm from about the age of 9 to 11 from 1863 to 1865.  When his father died the family had to split up with him being sent to a neighboring farm while his mother cared for his younger sister.   Magnus, his two year older brother, was primarily helping his mother.  All three of the children were also attending the Vallset church school. They finally are reunited under one roof when they move to the Romedal Prestegjeld farm 1865.

The building itself has been remodeled to include electricity and additional heat sources but underneath the vertical siding is the original log walls and slopping log floors.  According to the history below this farm has had a tough history and laid in ruins for some years before 1669.Translated from Norwegian largely by google translate.  from the Romedalboka by Jacob Sverre Løland, 1992 (in Norwegian)
Dett gardnavet ble skrevet Bjørnerud in 1669 og 1723. Bjørnerud senere. Opprinnelig skriveform trolig Bjarnarrud av mannsnavnet Bjorn eller Bjarni.

Skattematrikkeln 1647 fører opp Bjørnerud under ødegarder og av 1 hud skyld. Garen kalles bondsgods med bygsel. Oppsitteren kalle Androe. Han betalte 1 1/2 daler iskatt.

Matrikkelen 1669 har Bjørnerud i øde gardsklassen og av 1 hud skykd eller 2 fjerding byggmjøl. Garden tilhørte nå Hans Bjelkes enke, Anna.  Androe brukte garden. Han sådde 2 tønner og I settung korn og han hadde 6 storfe og 1 hest.  Han betalete 1k 1/2 daler i skatt, 3 settung korn i itende, 1 ort i Hammerspenger og 2 skilling i vissøre.

Enga var skrinn, garden hadde del i sameieskog, seterrett it Sundåssetra. 
Matrikkelutkastet 1723 kaller ogsa Bjørnerud for ødegard og med skyldsetting som før, 1 hud.  Garden til hørte nå oppsitteren Peder Børgesen. Det heter om Bjørnerud at den lå solvendt til og var lettbrukt, men med noe tørrendt jord. Man sådde 2 skjepper rug, 1 tønne og 2 skjepper bygg og 1 tønne og 4 skjepper havre, og det ble kjørt inn 19 las høy . Av husdyr hadde man 8 storfe, 6 sauer, 3 geiter, 1 hest of 1 føll.  Det hørte ved skog til harden, samt seter med måtelig god havn.

Matrikkelle 1787 har også Bjørnerud for selveiergods av skyld 1 hud eller 10 lpd. tunge. Peder Mikkelsen var eier, garden var taksert til 600 rdl.
Matrikkelkommisjonen 1818-19 har Henrik Christensen som eier og bruker av Bjørnerud. Gardens skyld oppgis som før, 10 lpd. tunge.  Sammenligningstall 10., 

Matrikkelen 1838; Bjørnerud, 1.nr. 149, gammel skyld 10 lpd, Tunge, ny skyld 4 daler, 4 ort og 11 skiling.  Eier og bruker Henrik Christensen.
   Matrikkelen 1865; Bjørnerud, 1.nr. 149 av skyld 4 daler, 4 ort og 11 skilling, Eier og bruker Henrik Henriksen. Arealet er oppgitt til 70 da. aker, 178 da. eng, 216 da, hamn og 122 da. skogsmark. Man Kjorte hjem 4 skpd. høy fra setra. Det var fratrekk i gardsverdien for lang gardsveg - 1/8 mil.
  Matrikkelen 1886 har ved siden av den gamle pengeskylda i daler ort og skilling ogsa jamfort den nye i mark og øre. Ved siden av matrikkelnummeret er ogsa det nye gardsnummeret innført: 145, Bjornerud av gammel skyld 4 daler, 4 ort og 11 skilling ny skyld 12 mark og 23 øre. Eier og bruker Engebret Evensen.
   Matrikkelen 1903: Gardsnr. 145 Bjørnerud av skyld 12 mark og 23 øre. Eier og bruker Martin Grønland.
  
   Garden Bjørnerud er funnet nevnt først gang i 1629. Garden kalles bade i bygningsskattelister og i odelsskattelistene for ødegard. I tidsrommet 1629-1636 kalles oppsittren som ogsa var eier av garde, for Suend - Svend.  Fra 1637 til 1659 kalles oppsittern noen steder Androe, andre steder Anders, I bygnings skattelistene heter det om Bjørnerud at ... Bunden Boe oe godtz gandske affbrent.  
  Det verste som kan hende pa en gard, at varmen kommer løs, hadde tydeligvis hendt her, hele garden var nedbrent. Det kn gjerne vaere forklaringen på at Bjørnerud i 1669 nevnes å ha kommet i den mektige, pengesterke Bjelkeaettas eie. Vi ser likevel at denne Androe eller Anders har fortsatt som bruker.
  I lista over  "forarmede" 1629 heter om bl.a. Suend Biørnerud at han var " Aldelis forarmet og ingen Chatt kunde udgiffue", og hadde heller ikke noe"..at Chatte aff".
   "Velbaarne frue Anne, salige Hans Bielkes".. altså Hans Bjelkes inke Anne nevnes eir av Bjørnerud i 1674-1676. 
   Den Hans Bjelke (Bielehe) det her snakkes om, må vaer Hans Bielche, oberstløtnant ved Oplandske Landvernregiment 1659. Han skrev seg "til Saxrud og Hattebjerg" .  Han døde ca. 1663. Hans kone, som da ble eier av Bjørnerud.etter sin mann, er Anne eller Anna Oddsdtr. f. Rytter.
   En vet ikke når oberstløytnant Bielehe hadde blitt eier av Bjørnerud. Men "Anne Rytter, salige Hans Belches til Aaby gaard" un solgte Bjørnerud av skyld 1 hud ved tgl. skjøte av 2. april 1684 - sum ikke nevnt - til Berger Andersen Bjørnerud. Denne Berger, han var sønn til overnnevnte Androe eller Anders Børgesen. I manntallslistene 1664 nevnes denne Anders Anders å vaere 63 år, altså f. ca. 1601.
   Berger Anderssen nevnes lagrettemann mange ganger.  Han nevnes i Bjørnerud fra 1672, han betalte 1 daler i skatt i 1696.
  En kjenner ikke navnet til Bergers kone, men it vet om to barn, sønne Peder og Jens.  En har ikke funnet noe skjøte, men Peder må ha blit eier av Bjørnerud, trolig fra 1700. Det hete om berger at han hadde ligget syk siden jul 1699.
   Peder  Bergersen fikk in lang brukerperiode i Bjørnerud, had satt med garden fram til 1747. Den 20.  juli det året solgte han garden ved tgl. skjøte of for 250 rdl. til eldste sønn, Berger.  Peder var gift med Kari Shristensdtr. Hekne. Foruten Berger kjennes også sønnen Jens, som i tidsrommet 1734-1756 var eier og bruker i Hval nedre, etter den tid i Bjørnerud.
   Berger Pedersen satt med satt med Bjoørnerud i ti år. Den 18. juli 1757 solgte han garden ved tgl. skjøte han garden ved tgl. skjøte og for 420 rel. til sin ovennevnte bror, Jens, som fra 1734 hadde f vaert eier og bruker i Hval nedre. Samme dag og år solgte også Berger en innhegning under Bjørnerud til landkremmer Abraham Clausen på Gaustad nordre. Dette måtte vaere et jordstykke Berger hadde kjøpt utenom, for skylda i Bjørnerud er urørt ved handelen, 1 hud med bygsel.
   Det som videre hendte nå, var følgende Samme dag og år som Jens kjøpte Bjørnerud av broren, pantsatte han garden for 436 redl. til Erik Jonsen Rasen, som han den 16. november 1756 hadde solgt Hval nedre til, da han ikke greide å innfri lanet på Hval nedre, som han hadde hos Erik Rase.  Denne Erik ....  han solgte ved tgl. skjøte av. juli 1757 til Jens'
The name of the main farm was written Biørnerud in 1669 and 1723. Bjørnerud later. Originally was probably written as Bjarnarrud for a man named Bjorn or Bjarni.

The Tax records of 1647 leading up Bjørnerud under odegard and 1 skin owed. Garen called peasant estate with leasehold. The tenant farmer call Andro paid 1 1/2 dalers iskatt.

The listing of 1669 has Bjørnerud as a deserted farm and 1 skin skykd or 2 furlong barley flour. Garden belonged now to Hans Bjelkes widow, Anna. Andros used the farm. He sowed two barrels and I settung grain and he had six cattle and one horse. He beta exploration 1k 1/2 dalers in tax, 3 settung grain itende, 1 ort Hammersmith Money and 2 shillings in vissøre.

The land was barren, the farm had part in joint ownership of forest, lays to the right of Sundåssetra.

The official real estate listing of 1723 called  Bjørnerud a deserted farm and still owed as before, 1 skin. The farm now has a new tenant Peder Børgesen. Bjørnerud is now described as laying fallow and was lightly used, but with somewhat dry finishing soil. One harvest sowed 2 bushels of rye, one barrel and two bushels of barley and 1 barrel and 4 bushels of oats, and it had previously run as high as 19. Livestock consisted of 8 cattle, 6 sheep, three goats, one horse of one foal. It heard from forestry to harden, and seats with moderately good harvest.

The listing of 1787 also Bjørnerud as a freehold estate for the price of one's skin or 10 lpd. tons. Peder Mikkelsen was in possession, the farm was valued at 600 rdl.
 
The Land Commission of 1818-19, Henrik Christensen, owns and uses Bjørnerud. Gardens sake oppgis as before, 10 lpd. tongue. Comparison Stall 10th


   The Land Registry
1838; Bjørnerud, 1.nr. 149, gammel skyld 10 lpd, Tunge, ny Skyld 4 Daler, 4 ort og 11 skiling. Eier og Bruker Henrik Christensen.
   
The Land Registry 1865; Bjørnerud, 1.nr. 149 av skyld 4 Daler, 4 ort og 11 skilling, Eier og Bruker Henrik Henriksen. Arealet ER oppgitt the 70 da. Aker, 178 da. eng, 216 da, hamn og 122 da. Skogsmark. Man Kjorte Hjem 4 skpd. Høy from setra. There were deductions in farm value - 1/8 mil.
  
The Land Registry of 1886 has next to the old monetary owed in valleys ort and skilling also jamfort the new in ground and cents. Ved since av the land registry is also the new gard number introduced:: 145, Bjørnerud av gammel Skyld 4 Daler, 4 ort og 11 skilling ny Skyld 12 mark og 23 øre. Owner and user Engebret Evensen.
  The Land Registry of 1903: Gardsnr. 145 Bjørnerud av Skyld 12 mark og 23 øre. Owner and user Martin Grønland.
  
  
Garden Bjørnerud is found mentioned first time in 1629. Farm is called in a commanded building tax rolls and in inheritance tax rolls for abandoned land. During the period of 1629-1636 called opposites who also was the owner of the farm, for Suend - Svend. Fra 1637 to the 1659 called opposites in some places Androe, other places Anders, jeg Bygnings skattelistene heter the about Bjørnerud ... Bunden Boe oe godtz gandske affbrent.
   Det verste which can Hende pa en gard, varmen will løs, had tydeligvis hendt hende, the whole haven var nedbrent. Det kn gjerne be forklaringen that Bjørnerud i 1669 nevnes å ha come in the mektige, pengesterke Bjelkeaettas EIE. Vi ser likevel this Androe or Anders has fortsatt which Bruker.
   I lista end "forarmede" 1629 heter om example Suend Biørnerud he var "Aldelis forarmet og ingen Chatt Kunde udgiffue", og had Heller not noe ".. Chatte aff".

  "Velbaarne Frue Anne, salige Hans Bielkes" .. Altså Hans Bjelkes Inke Anne nevnes EIR av Bjørnerud in 1674-1676.
    Den Hans Bjelke (Bielehe) Det hende snakkes om, ma vær Hans Bielche, oberstløtnant aba Oplandske Landvernregiment 1659. Han skrev seg "the Saxrud og Hattebjerg". Han Døde ca. 1663. Hans kone, which da was eier av Bjørnerud.etter synd mann, is Anne or Anna Oddsdtr. f. Rytter.
   
One does not know when Lieutenant Colonel Bielehe had been owner of Bjørnerud. But "Anne Rytter blessed His Belcher to Aaby gaard" the sold Bjørnerud of owes 1 skin by tgl. deed of 2. april 1684 - sum not nevnt - the Berger Andersen Bjørnerud. This Berger, Han var sønn the overnnevnte Androe or Anders Børgesen. Jeg electoral list of 1664 nevnes this Anders Anders å be 63 years, Altså f. ca. 1601.

Berger Anderssen mentioned lagrettemann many times. He mentioned in Bjørnerud 1672, he paid in Daler i skatt i 1696.
 
One does not know the name of Berger's wife, but it knows about two children, son Peder Jens. One has not found any deed, but Peder must have b owner of Bjørnerud, quiet from 1700. It called for rescues that he had been ill since July 1699.
   
Peder Bergersen was given i lang brukerperiode i Bjørnerud havde satt with haven fram the 1747. Den 20. juli the year SOLGTE he have ub TGL. skjøte af for 250 rdl. into eldste sønn, Berger. Peder var gave with Kari Shristensdtr. Hekne. Foruten Berger kjennes also Sonnen Jens, which tidsrommet 1734-1756 var eier og Bruker i Hval Nedre, etter den tid i Bjørnerud.
  
>Berger Pedersen sat sat with Bjoørnerud for ten years. On 18 July 1757 he sold the garden at tgl. deed he garden at tgl. deed and 420 rel. to his aforementioned brother, Jamie, who from 1734 had been owner and user in Hval lower
. Same day and year also sold Berger an enclosure under Bjørnerud to land shopkeeper Abraham Clausen Gaustad north. This had to be a piece of land Berger had bought out for debt in Bjørnerud is untouched by trade, 1 skin with leasehold.
  
It further happened now, was following the same day and year as Jens bought Bjørnerud his brother, mortgaged his farm for 436 Redl. Erik Jonsen Rasen, which he on 16 November 1756 had sold Hval lower to when he was unable to fulfill Lanet on whale lower, as he had with Erik Breed. This Erik .... he sold at tgl. deed of. July 1757 to Jens'

Even Paulsen Rohne,

Where is this?

1862 map
This partial map of Løten and Romedal area of Hedmark comes from 1862
several farms on which our relatives have lived. Some  like Stor-Ree go back to the 1500's
[Norgeskart historical map - Amtskart]

source:

Elroy's Family Index || Rohne/Egeberg Lineage Map || Ancestor Chart #6

_________________________________________________________________________________________________

EC'S HOMEFamily HISTORYALBUMART INDEXMY TRAVEL buttonemail - elroy@next1000.com

All information and photos included within these pages was developed by the help of hundreds of researchers. The information here is for the express purpose of personal genealogical research and is freely offered as long as this site is listed as a source. It may not be included or used for any commercial purpose or included in any commercial site without the express permission of Elroy Christenson. Copyright Elroy Christenson 1998-2016.

web pages created by Elroy Christenson- elroy@next1000.com - last updated 3/13/17