Røne/Røhne/Rohne Farm in Norway
Evan Rohne's namesake farm


Stange Farm Book Records

Rohne family name history may be attached to the farm Røhne.  There are a couple of locations - Røhne norde (north), Røhne sødre (south) one and two.  These records come from the Stange Bygdebok and I include here the Norwegian as well as the English translation according to Google. The bygdeboks (farm books) cover the history of the various farms from all kinds of legal and tax records.  The records on this particular farm name goes back to about 1615.  So far as my research Evan and his father are not mentioned in the records.  It seems that some of the early taxes were paid in "hud" = "skin" or cow hides which could then be sold in other parts of Europe.  Owership of the land is being transferred in these records.  Sometimes the owner would have to sell the farm for debts and later it could be reclaimed, sometimes generations later.  Old currency of "dalar" or "dl." and another abbreviation that applies to the old form of money is "spd." meaning 'speciedalar" , "skill." = "skilling" old currency, "skmk." = "skyldmark" taxes owed.

Norway houses museum
Farm buildings in the Norwegian Emigrant Museum/Norsk Utvandrermuseum.
  The museum is located
on Åkershagan in Ottestad in Stange, and is part of the Foundation Domkirkeodden.
photo courtesy of Wikimedia  Common, photo by Jensens

Røne nordre
Gnr. 53, bnr. 1
Navnet kommer av Røyni - sted bevokset med rogn (en til Tor viet lund). Gården var opprinnelig en gård sammen med bnr. 2. Den var fullgård, men hadde allerede fra 1660-årene 2 oppsittere. Nord for husene er det 2 gravhauger, den ene er ca. 3 m høy og ligger på vestsiden av veien til Vie, den annen mindre og ligger på østsiden av veien.
I 1528 betaler oppsitteren Steffen Bersvendsen skatt til gjengjerden. 11/5 1544 var Steffen vidne i en sak på Nordvie. 2/11 1523 er Steffen Røne lagrettemann, "god mann". D. N. I nr. 1064. Hele gården hadde en skyld av 2 skpd. tg. Prostiet eide 1 skpd., og 1 skpd. var bondegods hver sin bygsel. - 1612-18 heter oppsitteren Laurits, 1628-33 Paul, 1628, 1634-42 Nils, 1643-56 Nils, fra 1660 Nils og Ole.
Ved folketellingen 1664 er Nils Nilsen, f. o. 1613 (søndre) og Ole Oudensen, f. o. 1632 (nordre) oppsittere. 29/8 1665 pantsetter Hr. Laurits Olsen i Grue 1 skpd. byggmalt i Røne for 100 rdr. Til Ole Wevlingstad. Det er skifte etter Ole Oudensen 15/4 1671, brt. 100 netto 87 rdr. Ved matrikuleringen 1669 er Nils og Ole fremdeles ført som oppsittere. Skyld 2 skpd. Prostiet eier 1 skpd., Hr. Laurits på Grue 1 skpd., hver sin bygsel. Det heter da om jorden: "Jordisengene er gode, udengen skren. En hage tjenlig til brådeland og gjerdesfang. Sameier til hugst og havn i Tandalen, sommerbed på Røsdals skog. Hommelhage."
1678/79 betaler Gudmund (Pedersen) i tiende: 2 settg. rug, 1 t. bygg, 1 t. havre og 2 settg. erter og Ole: 3 settg. rug, 1 t. bygg, 1 t. havre og 1½ settg. erter. 1678 er Nils oppsitter, assignert oberst Bülow. 2 skpd. 1679 eier Otte Bjelke 1 skpd., Ole Veflingstad 1 skpd. I jordeboken 1688 er Gudmund (Pedersen) og Ole oppsittere på hver sin del. Skyld 2 skpd. tg. Nonneklostret og Ole Veen hver eiere av 1 skpd. tg. 21/9 1693 skifte etter Gudmund brt. 50, netto 0 rdr. 1695 betaler Peder (Gudmundsen) odelskatt av 1 skpd. og er fritatt for odelsskatt av 1 skpd., nå Kongens. Peder har altså kjøpt den ene del (Ole Jacobsen Veens). 3/10 1696 skifte etter Peder Gudmundsen, brt. 96, netto 7 rdr., dessuten eier han jord i Røne 1 skpd. - pantsatt. 1697 er Gudmund og Ole ført som brukere.
Ved tinget 16/5 1706 overdrar Ole Mortensen (Hiorth) sin odelsrett i den halve gård (1 skpd.) til Jacob Olsen for 60 rdr. 5/4 1718 er det skifte etter Jacob Olsen, brutto 660, netto 480 rdr., her tatt med 2 skpd. tg., takst 400 rdr. og i Håchås ½ hud (40 rdr.). Jacob er altså blitt eier av hele gården.
Enken Kirsti Eriksdtr. ble i 1719 gift igjen med Thomas Saxesen. Se Bjørnstad. Jacob og Kirstis sønn, Ole Jacobsen, (f. o. 1702) overtar den ene del og overdrar den 8/11 1736 til sin svoger Lars Olsen Hosmestad (1686-1737. Skifte etter Lars 5/4 1737, brt. 427, neto 18 rdr., her tatt med 1 skpd. tg. m. bygsel i n. Røne, takst 300 rdr.
Ved tinget 6/2 1728 stevner Kristofer Hiorth Thomas Saxesen og stedbarn til fravikelse av Røne, men dommen går ut på at innstevnte beholder gården.
Etter Lars Olsens død overtar Erik Larsen i 1741 denne del. Skifte etter Erik 13/7 1769, formue 600 rdr.
Ved skjøte 12/7 1769 selger hans enke Anne Pedersdtr. til sønn Peder Eriksen for 600 rdr. 17/3 1800 overdrar Peder til sønn Erik Pedersen for 1104 rdr. d. c., og ved skjøte 2/4 1832 selger Erik til sønn Peder Eriksen for 700 spd. og føderåd til foreldrene.
I 1875 er hans sønn Jens Pedersen eier, f. 1836 (barnløs). Fra 1903 er Ole Østerhagen eier, fra 1934 Erling Ottestad og fra 1940 Johannes Mangerud, Vang.
I 1723 har Thomas Saxesen 2 husmenn (hele gården). I 1801 Erik Pedersen 1 husmann.
Til forskjellige tider ble sådd og avlet følgende antall tønner:
1668 1723 1866 1875
Korn sådd 12 14 ½ 23 24 1/8
Korn avlet 45 66 144
I 1723 ble dessuten avlet 57 lass høy og endel lin, i 1866 100 skpd. høy og 100 t. poteter (satt 18 a 20). I 1723 ble sådd: 1 t. rug, 9 t. 4 skjep, bygg, 4 t. 4 skjep. havre og 4 skjepper erter. "Jorden måtelig". Seter. I 1875 ble sådd følgende antall tønner: 2/16 hvete, 1¾ rug, 3 bygg, 16¾ blandkorn, 1 grønnfor, 1½ erter, 19 t. poteter, samt 110 skålpd. gressfrø og 1/5 mål rotfrukter.

Til forskjellige tider var det disse dyr:
1657 1669 1723 1866 1875 1939
Kuer 21 18 23 18 9+5 u. 14+5 u.
Hester 4 4 5 5 4+1 u. 3
Svin 3 - - - 3 20
Sauer 12 - 10 6
Gjeter 8
Areal 1866: 115 mål aker, 197 mål nat. eng, 126 mål havn og skog, takst 3582 spd. Area1 1939: 230 dek. dyrket, 56 dek. havn og 100 dek. skog. 1/10 1802 er Erik Pedersen eier, takst 1200 rdr. 1816 er gårdens takst 1800 spd., gjelden 400 spd., Erik betaler i sølv 27 spd. 36 skill. 1818/19 får gården sammenligningstall 20. 1838 er Peder Eriksen eier, skyld 7 dlr. 4 ort 13 skill. 1886 er Jens Pedersen eier, skyld mk. 16,82. I 1886 var fraskilt Østjordet gnr. 53-3, sk. mk. 0,83. Skyld i 1939 mk. 16,58. Etter 1886 er fraskilt Østli og Granlund.
Hovedbygningen på gnr. 53-1 er antagelig 300 år gammel. Den hadde tidligere svalgang langs hele husets lengde. Den er restaurert for 80 a 90 år siden. Føderådsbygningen (bryggerhuset) er likeså gammel. Det er 2 inderstboliger: Hagastua og Svea. 30 m vest for husene ligger et felt med bryggesten, ca. 20 m langt og med en dybde på 1-1,5 m.[Stange Bygdebok  vol. 1    p. 282]
Røne northern
Farm 53, title no. 1
The name comes from Røyni - "a place nested with eggs" (one for Tor devoted grove). The farm was originally a farm with bnr. 2 The courtyard was full, but had been in existence from the 1660s, belonging to two farmers. North of the houses there are two graves, one is approx. 3 meters high and located on the west side of the road to Vie, the other smaller and located on the east side of the road.
In 1528 the farmers pay Steffen Bersvendsen, the tax collector. 11 May 1544 Steffen was testifying in a case in Nordvi. 2 Nov 1523's Steffen Røne was a juror, "a good man". D. N. I, 1064. The farm had a debt of 2 skpd. tg. Deanery owned 1 skpd., And 1 skpd. farmer's goods each leasehold. - 1612-1618 called tenant of opportunity Laurits, Paul 1628-1633, 1628, 1634-1642 Nils, Nils 1643-1656, from 1660 Nils and Ole.
The census 1664 shows Nils Nilsen, b. 1613 (southern) and Ole Oudensen, b. 1632 (northern) farmers. 29 Aug 1665 pledge by Mr. Lauritz Olsen Grue to 1 debt of barley malt in Røne 100 rdr. To Ole Wevlingstad. It's changing by Ole Oudensen 15 Apr 1671, grt. 100 net 87 rdr. By the land records of 1669, Nils and Ole still are recognized as farmers. Guilt 2 skpd. Deanery owed 1 debt, Mr. Laurits at Grue 1 debt, Each leasehold. It is called when the earth: "Earth Ice Gene is good, when seen skidding. A garden fit for brådeland and fencing. Co-owner of the logging and the port in Tandala, summer lands in the Røsdal forest. Hommelhage."
1678-1679 pay Gudmund (Pedersen) in the Tenth: 2 settg. rye, barley 1 h, 1 h oats and 2 settg. peas and Ole: 3 settg. rye, barley 1 h, 1 h oats and 1 ½ settg. peas. 1678 Nils, the farmers, assigns Colonel Bülow. 2 skpd. 1679 own Otte Beam 1 skpd., Ole Veflingstad 1 skpd. The book also in 1688's Gudmund (Pedersen) and Ole farmers had their own part. Guilt 2 skpd. tg. Convent of nuns and Ole Veen were owner of one skpd. tg. 21 Sep 1693 the farm changes ownership to Gudmund grt. 50, net 0 rdr. 1695 pay Peder (Gudmundsen) inheritance tax of 1 skpd. and is exempt from inheritance tax of 1 skpd., now King. Peder has thus acquired one part (Ole Jacobsen Veen). 3 Oct 1696 there was a change by Peder Gudmundsen, grt. 96, net 7 rdr., where he owns land in Røne 1 skpd. - It is mortgaged in 1697 when Gudmund and Ole are recognized as users.
At the council 16 May 1706 the farm is transfered to Ole Mortensen (Hiorth) for their legal rights in the half yard (1 skpd.) To Jacob Olsen 60 rdr. 5 Apr 1718 there is a replacement for Jacob Olsen, gross 660, net 480 rdr., Here included 2 skpd. tg., fare 400 rdr. and Håchås ½ skin (40 rdr.). Jacob thus became the owner of the farm.
His widow Kirsti Eriksdtr married again in 1719 to Thomas Saxesen. See Bjørnstad. Jacob and Kirsti's son, Ole Jacobsen, (f 1702) takes over the one part and transfers on 8 November 1736 to his brother Lars Olsen Hosmestad (from 1686 to 1737. Replacing by Lars 5 Apr 1737 grt. 427, neto 18 rdr. , here included 1 skpd. tg. meters leasehold in n Røne, fare 300 rdr.
When Things 6 February 1728 events Kristofer Hiorth Thomas Saxesen and place children at departure from Røne, but the verdict is that it is summoned within the yard.
After Lars Olsen's death Erik Larsen
takes over in 1741 this part. A change by Erik 13 Jul 1769 Fortune 600 rdr.
By deed 12 Jul 1769 is selling to his widow Anne Pedersdtr and then to the son Peder Eriksen for 600 rdr. 17 Mar 1800 it transfers to his son Erik Peder Pedersen for 1104 rdr. dc, and the overlaps 2 April 1832  when he sells to son Erik Peder Eriksen for 700 spd. and derived from surrendered property to the parents.
In 1875, his son Jens Pedersen owns the farm, he was born 1836 (no children). From 1903 Ole Østerhagen was the owner, 1934 Erling Ottestad and 1940 John Mangerud of Vang.
In 1723, Thomas Saxesen and two cottagers(renters of small farm homes) (the farm). In 1801 Erik Pedersen 1 smallholder.
At different times were sown and bred following number of barrels:
                       1668    1723   1866    1875
Grain sown       12        14        23      24 ½ 1/8
Grain bred                     45        66    144
In 1723 there was also harvested 57 loads of hay and some linen, in 1866 100 skpd. high and 100 h potatoes (set 18 a 20). In 1723 the sown: 1 hr rug, 9 h 4 skjep, barley, 4 h 4 skjep. oats and 4 bushels of peas. "The earth manner". Seats. In 1875 the number of barrels sown as following: 2/16 wheat, rye 1 ¾, 3 buildings, 16 ¾ mix corn, 1 green fodder, 1 ½ peas, potatoes 19 h and 110 skålpd. grass seed and fifth goal  root vegetables.

At different times there were these animals:
                       1657   1669  1723   1866 1875     1939
Cows                21      18       23       18    9 5 u     14 u 5
Horses               4        4         5         5       4 +1    u. 3
Swine                 3        -         -        -        3          20
Sauer                12        -        10       6        8
Herding                                                                 
Area in 1866: 115 projected cakes, 197 projected for the nat. meadow, 126 projected for the harbor and forest valuation 3582 spd. Area1 1939: 230 dec. cultivated, 56 dec. Harbour and 100 cover. forest. 1 Oct 1802 Erik Pedersen is the owner, it appraised for 1200 rdr. 1816 is the farm fare in 1800 spd., Debt 400 spd., Erik paid in silver 27 spd. 36 skill. 1818-1819 is the farm comparative figures 20 1838 is Peder Eriksen owner, guilt 7 dlr. 4 ort 13 skill. 1886 Jens Pedersen is the owner, guilt mk. 16.82. In 1886 he was divorced Østjordet is running. 53-3, sk. mk. 0.83. Guilt in 1939 mk. 16.58. In 1886 and divorced Østli Granlund.
The main building on land no. 53-1 is probably 300 years old. It had a gallery
earlier along the entire length of the house. It was restored 80 to 90 years ago. The Foods Council building (wash-house) is just as old. There are 2 rentals: Haga house and Svea. 30 m west of the houses is a field with jetty stone, approx. 20 m long and with a depth of 1 to 1.5 m
   
[Stange Bygdebok  vol. 1    p. 282-translation mostly by Google]


Røne nordre
Gnr. 53, bnr. 2 og 10 (søndre del)
Om gården før 1728 se gnr. 53 bnr. 1.
Ved skjøte 17/12 1728 selger Thomas Saxesen og stedbarn denne halvdel av n. Røhne til Kristofer Mortensen Hiorth, som ved skjøte 2/5 1736 selger til sønn Samuel Kristofersen. Ved skjøte 15/11 1759 selger sistnevntes enke Anne Alfsdtr. (Guthus) til sønn Lars Samuelsen, som 17/4 1773 makeskifter gården (2 huder) mot gården nordre Åsen i Vallset.
Ved tinget 12/11 1737 stevner Kristofer Mortensen sin sønn Samuel Røne for å få tilbakelevert det skjøte på Røne, som han har utstedt til ham. I 1773 er Hans Berner - salmaker ved 3. sønnenfjelske dragonregiment - kommet i besittelse av gården, og ved skjøte 14/4 1779 selger han til Simen Jensen (tidligere bosatt på s. Bryhni, Romedal) for 1496 rdr. d. c. Simen Jensen døde 1836.
Fra 1829 er Lars Jensen Bjørnstad eier, fra 1850 hans svigersønn Hans Nilsen (d. 1870). Fra 1878 Ole Nilsen Kjeverud. Theodor Thørud, Furnes 1898-1913.
Ole Fjeld hadde den en tid, så Hans Mauseth og fra 1916 Peder Murstad, (d. 1922), og etter hans død driver enken Helene Murstad gården.
I 1801 har Simen Jensen 2 husmenn. I 1866 ble sådd 14 t. korn og avlet 93, satt 10 a 12 t. poteter og avlet 70 t. og 100 skpd. høy. I 1875 ble sådd følgende antall tønner: 4/16 rug, 6 bygg, 2 havre, 6/16 grønnfor, 1 erter, 4 t. poteter, 16 skålpd. gressfrø og hadde 2/50 mål rotfrukter.
I 1866 hadde H. Nilsen: 4 hester, 16 kuer og 7 sauer. 1875: 2 + 3 u. hester, 8 + 3 u. kuer, 3 svin, 9 sauer og 1 gjet. 1939: 3 hester, 12 + 4 kuer, 8 svin, 15 sauer.
1/10 1802 er Simen Jensen eier, takst 1200 rdr. 1816 ble gårdens takst 2200 spd., Simen er gjeldfri og betaler i sølvskatt 42 spd. 10 skill. 1818/19 får gården sammenligningstallet 22. 1838 er Lars Jensen eier, skyld 8 daler 3 ort 12 skill. 1886 er Ole Nilsen Kjeverud eier. Skyld mk. 14,31. Fraskilt er da Østjordet gnr. 53-3, skyld 83 øre. Senere er fraskilt plassen Vold, Enger og Skogly o. 1900. Røne skog, gnr. 53-10 ble solgt til Mikal Østberg, men ble kjøpt under gården igjen i 1926. Areal 1866: 87 mål åker, 95 mål nat. eng, 255 mål havn og skog og 1 seterløkke, som nå er utlagt, takst 3046 spd.

Skyld i 1939: mk. 12,90. Areal 1939: 200 dek. dyrket, 35 dek. havn og 165 dek. skog. Hovedbygningen bygd 1860, låven gammel, restaurert 1880, fjøset bygd 1907, nybygd (restaurert) 1939.[Stange Bygdebok vol. 1   p. 286]
Røne northern
Farm # 53, title no. 2 and 10 (southern part)
About the farm before 1728 see gnr. 53 BNR. 1
By deed 17 Dec 1728 Thomas seller Saxesen and place children this half of the n Røhne to Kristofer Mortensen Hiorth, as the overlaps 2 May 1736 selling to son Samuel Kristofersen. By title deeds 15 Nov 1759 sells to the latter's widow Anne Alfsdtr. (Guthus) to son Lars Samuelsen, as 17 April 1773 changes make the farm (2 skins) to the northern hill farm in Vallset.
At the council 12 Nov 1737  Kristofer Mortensen's son Samuel Røne asks for the return of the title to Røne, which he had issued to him. In 1773, Hans Berner - saddler in the 3rd sønnenfjelske dragon regiment - comes into possession of the farm, and by deed 14 Apr 1779 he sells it to Simen Jensen (former resident of Bryhni, Romedal) for 1496 rdr. d. c. Simen Jensen died 1836.
From 1829, Lars Jensen Bjørnstad owner, from 1850 his son-Hans Nilsen (d. 1870). From 1878 Ole Smith Kjeverud. Theodor Thørud, Furnes 1898-1913.
Ole Fjeld had it for a while, so Hans Mauseth and 1916 Peder Murstad, (d. 1922), and after his death driver widow Helene Murstad farm.
In 1801, has Simen Jensen as one of 2 tenant farmers. In 1866, he seeded 14 hecaters of grain and g 93, set 10 a 12 ton potatoes and bred 70 head and 100 skpd. high. In 1875 was sown following number of goods: 4/16 rye, barley 6, 2 oats, 6/16 green fodder, 1 peas, potatoes 4 hours, 16 skålpd. grass seed and had 2/50 goals root vegetables.
In 1866 had H. Nilsen: 4 horses, 16 cows and 7 sheep.
1875: 2 + 3 without horses, 8 + u 3 cows, 3 swine, 9 sheep and 1 goat.

1939: 3 horses, 12 + 4 cows, eight pigs, 15 sheep.
1 Oct 1802 is Simen Jensen owner, is appraised at 1200 rdr. 1816 farm fare in 2200 spd., Simen is debt free and pay taxes in silver 42 spd. 10 skill. 1818-1819 is the farm comparison figure 22 1838 Lars Jensen owner, fault valleys 8 3 12 ort skill. 1886 Ole Nielsen Kjeverud own. Guilt mk. 14.31. Divorced is then Østjordet is running. 53-3, guilt 83 cents. Later divorced and removed from the place for violence, meadows and Skogly th 1900. Røne forest land no. 53-10 was sold to Mikal Østberg, but purchased the farm again in 1926. Area in 1866: 87 projected arable, 95 projected natural meadow, 255 destination port and forest and 1 seat loop, which is now being interpreted, appraised 3046 spd.

Specifics in 1939: mk. 12.90. Area in 1939: 200 dec. cultivated, 35 dec. Port and 165 cover. forest. The main building built in 1860, the barn old, restored 1880 barn built in 1907, newly built (restored) 1939
     [Stange Bygdebok vol.
1   p. 286- translation mostly by Google]


Røne søndre (nedre)

Gnr. 112, bnr. 5, 9

Angående gårdens historie før 1739 henvises   til gnr. 112-1 (øvre). Jost eier i 1615 odel i Rønne, 1 hud 5 skinn. I 1669 bruker oppsitterne Anders Asbjørnsen og Engebret Carlsen, f. o. 1624, hver sin halvpart. 1723 er Carl Engebretsen eier av 2 huder 1½ skinn 1 skill. Ved skjøte 15/3 1739 selger Carl Engebretsen nedre Røne til sønn Engebret Carlsen.
Ved tinget 21/11 1745 ble Engebret Carlsen stevnet av sognepresten Thomas Boesen for forargelig og ukristelig oppførsel med fyll og drukkenskap, uforlikelse i ekteskapet og sabatens vanhelligelse og han ble dømt til tukthus på Akershus. - Engebret Carlsens sønn, Carl Engebretsen (f. 1735) overtar gården ved skjøte 3/2 1759 - føderåd til foreldrene.

21/7 1760 foregår makeskifte mellom Carl Røne og Nils Olsen Nøkleholm (fra Væstad), idet Nils betaler 300 rdr. i mellomlag. 11/7 1767 innløser Nils Olsen fra Nils Gudmundsen 1 hud ¾ skinn og får avkall.
16/7 1766 melder begge eierne Nils Olsen og Simen Holte at gården er lagt i aske. Nils Olsens sønn, Anders Nilsen (f. 1755) overtar gården i 1783 og ved skjøte 23/4 1804 selger han gården til sersjant Fredrik Brun fra Toten. 9/5 1807 anla Anders Nilsens eldste sønn, Jens Andersen, odelssak mot Fr. Brun og 1811 anla Anders Nilsen Vold odelssøksmål mot Fr. Brun for sin yngste sønn, Kristian Andersen. Jens Andersen fikk i 1808 en betydelig sum penger for odelsretten. Ved dom 23/12 1811 ble Fr. Brun pålagt å ryddiggjøre gården innen faredag 1812, men Fr. Brun fortsatte som eier. Fr. Brun døde som føderådsmann på Røne 20/7 1853.
I 1838 er hans svigersønn, Hans Paulsen (Vik), eier. Hans Paulsen er eier av n. Røne 1816-52. 1864 er hans sønn Paul Hansen eier.
I 1867 og 1886 er Hans Pedersen eier. Hans Frang eier den i noen år og solgte den i 1894 til Halvor Kristofersen Finstad. Fra 1915 er hans sønn, Karl Finstad (f. 1888 i Romedal) eier. På Røne står en stueklokke med påtegning: Halvor Kåterud 1775.
I 1866 var det en avl av 204 t. korn, 270 t. poteter og 185 skpd høy. Den fikk da trekk for frost 63 spd. I 1875 ble sådd: 1½ t. rug, 5 t. bygg, 6 t. blandkorn, 4 t. havre, 3 t. erter og satt 20 t. poteter.
I 1866 hadde den 7 hester, 24 kuer og 24 sauer. I 1875 hadde den 3 + 4 u. hester, 8 + 6 u. kuer, 16 sauer og 2 svin. I 1939 4 hester, 16 + 4 u. kuer, 4 sauer og 4 svin.
I 1875 var det 2 husmannsplasser, Johrud og Sofieåsen og inderstboligene Borgeråsen, Midtskogmyren og Tajet. De hadde 3 kuer og 8 sauer. 1801 har den 3 husmenn og 1 inderst. Husmannsplassene brukes nå under gården. Tajet er utlagt til havn.
1/10 1802 var Anders Nilsen eier, skyld 2½ lispd 2½ hud 1 skill, takst 1652 rdr. Eieren viste et forlik med sin far, stadfestet ved dom 20/12 1783, hvoretter den koster ham 900 rdr og føderåd. 1816 er Fr. Brun eier, gårdens takst 4000 spd, løsørets 300 spd, han eier dessuten 200 spd og betaler i sølvskatt 87 spd 96 skill. 1818/19 fikk den sammenligningstallet 32. 1838 er Hans Paulsen eier, skyld 12 dlr 3 ort 16 skill. 1886 er Hans Pedersen eier, skyld mk 18,78. Fraskilt var da Simensåsen, Svenskestykket og Bruvold. Senere er fraskilt Johrud og Svea m. v. Gnr. 112 bnr. 9 Røne var fraskilt, men er lagt under gården igjen. Skyld 1939 mk 18,68.
Areal 1866 134 mål åker, 109 mål nat. eng og 1103 mål skog. Takst 4169 spd. Areal 1939: 185 da dyrket, 800 da skog. På gården er en stor sirkelrund haug, som dekker 1½ da.
Hovedbygningen bygd o. 1800, restaurert, låve med fjøs og stall bygd 1902, svinhus og bryggerhus 1907, stabbur gammelt.


                          [Stange Bygdebok vol. 2   p. 610]

Røne søndre (nedre)
Farm # 112, bnr. 5, 9

Regarding the farm's history before 1739 referred to farm 112-1 (upper). Jost owner in 1615 farm buildings in Rønne, 1 skin 5 skins. In 1669 user farmers Anders Asbjørnsen and Engebret Carlsen, b. 1624, each with its own half. 1723 Carl Engebretsen is the owner of 2 dogs 1 ½ leather 1 skill. By title deeds 15/3 1739 sells Carl Engebretsen the lower Røne to son Engebret Carlsen. By Parliament 21 Nov 1745 Engebret Carlsen was sued by pastor Thomas Boesen for scandalous and unchristian behavior with drunkenness and drunkenness, incompatibility in marriage and Sabath desecration and he was sentenced to prison at Akershus. - Engebret Carlsen's son, Carl Engebretsen (b. 1735) takes over the farm by deed 3 Feb 1759- derived from surrendered property to the parents. 

21 Jul 1760 a transaction takes place between Carl Røne and Nils Olsen Nøkleholm (from Væstad), as Nils pays 300 rdr. in the middle tier.
11 Jul 1767 redeeming Nils Olsen from Nils Gudmundsen 1 ¾ leather skin and gets the waiver.
16 Jul 1766 by joining both owners Nils Olsen and Simen Holte stated that the farm has been burned into ashes. Nils Olsen's son, Anders Nilsen (b. 1755) takes over the farm in 1783 and at division in 23 Apr 1804 he sells the farm to Sergeant Frederick Brun from Toten. 9 May 1807 brought an Anders Nilsen's oldest son, Jens Andersen, A legal suit is filed against Ms. Brun and Jeff Smith brought a suit 1811 based on a violent assault against Ms. Brun for her youngest son, Kristian Andersen. Jens Andersen in 1808 got a significant amount of money from the court order. By the  judgment of 23 Dec 1811 Ms. Brun was required to clean the farm from danger, 1812, but Ms. Brun continued as the owner. Ms. Brun died as a person supported by the Council Røne  20 Jul 1853.
In 1838, his son-in-law, Hans Paulsen (Vik), owner. Hans Paulsen is the owner of n. Røne 1816-52. 1864, his son Paul Hansen was the owner. In 1867 and 1886 his Pedersen was the owner. Hans Frang owned it for a few years and sold it in 1894 to Halvor 8 "Mixerman" Finstad. From 1915 is his son, Charles "Mixerman" Finstad (born 1888 in Surbiton) owner. In the Røne farm stands a clock with the writing: "Halvor Kåterud 1775."

In 1866 there was a fertile ground of 204 t grain, potatoes 270 h and 185 skpd high. It was then lost to frost 63 spd. In 1875, seeded 1 ½ h rye, barley 5 h, 6 h mix corn, oats 4 h, 3 h peas and potatoes sat 20 hours. In 1866 it had 7 horses, 24 cows and 24 sheep. In 1875 it had 3 + 4 u horses, 8 + 6 o cows, 16 sheep and 2 pigs. In 1939, 4 horses, 16 + 4 u cows, 4 sheep and 4 pigs.

In 1875 there were 2 cotters (cottagers or dwellers-EC), Johrud and Sophie Hill and in the rental house Borgåsen, Midtskog Ant and Tajet. They had three cows and 8 sheep. 1801 has 3 smallholders and 1 inderst. Crofts is now the farm. Tajet is interpreted to port.
1/10 1802 Anders Nilsen is owner, judgement lispd 2 ½ 2 ½ skin 1 skill, appraised in 1652 rdr. The owner showed a settlement with his father, upheld by court 20 Dec 1783 after which it costs him 900 rdr and derived from the surrendered property.
1816 is Ms. Brun owns, farm tariff 4000 spd, chat 300 spd, she also owns 200 spd and pay taxes in silver 87 spd 96 skill. 1818-1819 was the comparison figure 32 1838 is his Hans Paulsen's own, judgement 12 dlr 3 ort 16 skill. 1886 Hans Pedersen own, judgement mk 18.78. Divorced was when Simen Hill, Swedish and play Bruvold. Later divorced Johrud and Svea marry v. Gnr. 112 yard no. 9 Røne were separated, but are made ​​subject to the farm again. Judgement 1939 mk 18.68.
Area in 1866 there were 134 target fields , 109 target fields nat. meadow and 1103 acres of forest. Fare 4169 spd. Area in 1939: 185 as grown, 800 as forest. The farm is a large circular mound, covering 1 ½ then. The main building built in 1800 with the barn and stables built 1902 swine house and brewery built in 1907, storehouse is old.
   [Stange Bygdebok  vol. 2    p. 610- translation mostly by Google]

Røne søndre (øvre)
Gnr. 112, bnr. 1

Navnet kommer av Røyni - sted bevokset med rogn. Ifølge "Røde bok" o. 1400 ga Brynjulf i Skartælinom til Peters altare (stiftet 1302) 12 aurabol i Røyne i Nitiuls sokn. - I 1520-årene var det 1 oppsitter, i 1528 heter han Laurits, men i begynnelse av 1600-tallet er det 2 oppsittere (øvre og nedre). - For øvre Røne var Otter oppsitter 1612-39. Otter eier i 1615 odel i Rønne 1½ hud, i 1624 odel 1½ hud, pantegods 10 skinn, og Anders Bjørnstad eier 1624 1 hud odel i Rønne. 1640-43 er Halvor oppsitter, 1644-54 Anders, 1654-61 Anders og Nils. Gården var bondegods unntatt 1 fjerding som var cantoriegods.
Ved folketellingen 1664 var Anders Asbjørnsen eier, f. o. 1604. Ved matrikuleringen 1669 er skylden for begge Rønegårdene 5 huder 1 fjerding, hver av oppsitterne Anders Asbjørnsen og Engebret Carlsen (nedre), f. o. 1624, bruker en halvpart og eier 26 lispd. Dyre Bjørnstad eier 6½ lispd, Hans Tromslager 7½ lispd, og 1 fjerding er cantoriegods. Det heter da: "Engen er god, dog noget forgrodd, kan ved rødning blive forbedret. Udmarken tjenlig til brådeland og tømmerhugst. Sommerbed i Collien. 1 hommelhage."
Ved skjøte 2/4 1669 selger regimentstrommeslager Hans Jensen på kone Birgitte Svendsdtr.s vegne, Hans Knudsen på Solberg i Stange og Peder Muset i Romedal på kone Anne Knudsdtr.s vegne samt Siri Axelsdtr. på Viks verk og MaMren Axelsdtr. på Røne til deres frende Engebret Carlsen Røne og kone Marte Andersdtr. og deres 2 arvinger søndre Røne - skyld 2 huder, 5 skinn og 3 fetlinger.
Engebret Carlsen pantsetter 2 huder 1½ skinn til Anders Røne den 15/4 1670. I jordeboken 1688 er Anders ført som oppsitter, skylden er 1 pd tg. 5 huder, 5 skill, oppsitteren eier 4 huder 4½ skinn 2 skill, Carl Kjemstad 7½ skinn og Brokdorfs arvinger 1 skpd tg. I 1695 betaler Erik for øvre og Christofer for nedre odelskatt av 5 lispd tg. ½ hud og 4½ skinn. Ved matrikuleringen 1723 bruker de 2 oppsittere Christofer Gundersen og Carl Engebretsen hver sin halvpart. Carl Engebretsen eier 2 huder l½ skinn 1. skill. Chr. Gundersen 5 lispd. 2 huder 3 skinn 1 skill. Rasmus Lalums arvinger eier 7½ skinn.
Ved skjøte 14/10 1719 har Carl Engebretsen kjøpt øvre Røne av sin mor Marte Andersdtr. og Carl pantsetter den 1/4 1719 til klokkeren Asbjørn Nilsen for 160 rdr og ved skjøte 3/2 1720 selger han til svigersønn Jens Helgesen (n. Dælin). Jens døde i 1721, skifte 19/12 1721, brt. 145, netto 99 rdr, her tatt med jord i Røne 1 fjerding tg., 2 huder 3 skinn, takst 200 rdr, pantsatt for 150 rdr, igjen 50 rdr.
Enken Marte Carlsdtr. ble g. m. 2. Christofer Gundersen, f. 1686, d. 1736, skifte etter Christofer 21/2 1737, brt. 406, netto 227 rdr, her tatt med jord i Røne 4 3/8 lispd, 1 hud, 11 5/8 skinn, takst 255 rdr. 3/9 1737 ble Marte Carlsdtr. g. m. 3. Christofer Tillesen Verket (Muus), (1697-1741). 16/12 1741 er det skifte etter Christofer, brt. 257, netto 131 rdr, her tatt med jord i Røne 1 269/816 lispd tg. 7 49/272 skinn, takst 77 rdr. Det er skifte etter Marte Carlsdtr. 26/1 1742, brt. 87, netto 68 rdr. hvorav jord for 38 rdr i Røne.

Anders Simensen Holte overtar øvre Røne i 1744. Han var g. m. Jens Helgesen's datter, Marte, og 27/3 1765 selger han til sønn Simen Andersen for 400 rdr, og Simen overdrar 28/3 1775 2 huder til bror Jens Andersen for 600 rdr.
Ved skjøte 19/7 1788 selger Jens Andersen igjen til bror Simen Andersen Holte for 1400 rdr, og ved skjøte 10/1 1789 selger Simen til svigersønn Kjeld Mikkelsen Lund (1760-1828). Ved tinget 16/7 1766 melder Nils og Simen Røne at gården er lagt i aske. 12/7 1797 selger Anders Nilsen og Kjeld Mikkelsen plassen Åsen - kalt Laggeråsen - til Engebret Olsen. Den er siden kommet under gården igjen, men 28/10 1848 utskilt og solgt av Nils Andersen til Marte Pedersdtr. for 200 spd. 1/11 1859 ble den av Jens Olsen solgt til Peder Kristensen for 300 spd med rett til hogst av ½ ørtlag skived og med havnerett i Røne skog. Rettigheten til ½ ørtlag skived er senere innløst. Det er skifte etter Kjeld Mikkelsen 19/1 1829.
Kjelds svigersønn, Ole Jensen Guthus (1801-42), overtar og ved skjøte 26/4 1843 ble gården av Carl Christofersen (Remmen) solgt til Nils Andersen (f. 1811), og ved skjøte 7/4, tgl. 21/4 1868 er den overtatt av hans sønn Amund Nilssen (f. 1837, d. 1/9 1882), hans enke Kirsti brukte gården til hun ved skjøte 9/11, tgl. 21/11 1908 selger til sønn Nils Røne (f. 1873, d. 1937), og fra 2/9 1935 er hans sønn Amund Nilsen Røne eier.
I 1645 hadde Anders og Nils 6 kvinnfolk til hjelp, i 1801 har Kjeld Mikkelsen 4 husmenn og 1 inderst, i 1875 er det husmannsplassen Rønesveen og Løvlien og inderstplassen Torgersveen. På disse ble det da sådd 2¼ t. korn og satt 3 t. poteter, og de hadde 2 kuer og 4 sauer.
Til forskjellige tider ble sådd og avlet følgende antall tønner:
1669
Røne 1723 1866
øvre 1875
øvre
Korn sådd 16 17 17 21 ½
Korn avlet 75 80 127
I 1723 ble dessuten avlet 67 lass høy og endel lin. Det heter da, at den ligger i sollien, er lettbrukt og jorden god. I 1668 har den en bekkekvern og skatter da 12 skilling av den. I 1866 ble dessuten avlet 120 skpd høy og 165 t. poteter (satt 22). I 1723 ble sådd for hele Røne: 1 t. rug, 10 t. bygg,
5 t. havre og 1 t. erter. I 1875 ble for øvre Røne sådd: 2½ t. rug, 3 t. bygg, 10 t. blandkorn, 3 t. havre, 1 t. grønnfor, 2 t. erter, 20 t. poteter og.40 skålpd gressfrø.
Areal i 1866 for øvre Røne var: 112 mål dyrket, 104 mål nat. eng, 33 mål havn og 700 mål skog. Gården er oppmålt i 1919. I 1866 takst 3831 spd. Areal i 1939 var 225 da dyrket på hovedbølet og 30 da på husmannsplassene. 52 da havn og 825 da skog.
I Nils Andersens og Amund Nilsens tid ble mye av gården dyrket. En åker kalles Amundåkeren, fordi sønnen på gården som unggutt fikk den til bruk for å dyrke den.
Det har vært 5 husmannsbruk, nå er det 1 husmannsplass og 2 inderstboliger. 2 er solgt til selveierbruk.
Oppe på høyden hvor gården nå ligger har husene for den samlede gård (og Østby) antagelig ligget. En hel del bryggesten ligger der over et stort areal.
Det er seter i den til gården hørende skog, Rønevangen, ca. 5 km fra gården. Ligger der nå med høstkuer og ungdyr. Sagnet forteller at budeia på setra ofte så hulder og hulderkuer, som alle var brannete og med messingbjeller, og budeia trodde sikkert at huldra med sine kuer bodde i Buberget som ligger ca. 400 m østenfor setra. Det fortelles at sommerbudeia Anne ble borte fra seterstellet i flere dager. Det ble gått manngard, og da man fant henne, fortalte hun at hun av de underjordiske var tatt inn i Buberget slott og hun var etter denne hendelse rar av seg i lengere tid. Kullbrenning har foregått ute ved setra.
Det er frasolgt 2 skogteiger, hvorav 1 til Nøkleholm på ca. 200 mål for 50 spd. Lakkeråsen, gnr. 112-2, eides i 1886 av salmaker Johan Kaspar Schjermann, f. 1829. Rønehagen med Storhaugen eides i 1886 av Henrik Larsen, gnr. 112, bnr. 3, skyld mk 1,16. I 1904 av Johan Olsen Holt. Trettmarkstykket, gnr. 112-4, er fraskilt skyld mk 0,98 (eier Ole Olsen Sjøli, i 1904 av Nils Hågenrud). Røneengen, gnr. 116-4 er fraskilt Nødsle og lagt under Røne s., gnr. 112-1 (mk 2,10).
1/10 1802 er Kjeld Mikkelsen eier, skyld 2½ lispd 2½ hud 1 skilling, takst 1652 rdr. 1816 er Kjeld eier, gårdens takst 2800 spd, løsørets 100 spd. Han betaler i sølvskatt 56 spd, 66 skill. 1818/19 får den sammenligningstallet 26. 1838 er Ole Jensen eier, skyld 10 daler, l ort, 9 skill. 1886 er Amund Nilsen eier, skyld mk 17,02. Skyld 1939 mk 15,70.

Til forskjellige tider hadde gården disse dyr:
1657
Nils 1669 1723 1866
øvre 1875
øvre 1939
øvre
Kuer 16 30 29 16 12+3 u. 15+11 u.
Hester 4 4 5 5 3+2 u. 4
Svin 3 - - - 7 20
Sauer 12 - 24
+ 14 gjeter 12 14 8
Hovedbygningen er ca. 200 år gammel - antagelig bygd etter brannen i 1766 - restaurert flere ganger, sist i 1913. Låve med fjøs og stall bygd 1800, restaurert 1905, stabbur av tømmer bygd 1871, svinhus av tømmer bygd 1905.
                           [Stange Bygdebok  vol. 2    p. 605]
Røne southern (upper)
Farm # 112, title no. 1

The name comes from Røyni - "nest with eggs".
According to the "Red Book" of o gave Brynjulf ​​in Skartælinom to Peters Altare (founded 1302) 12 aurabol in Røyne in Nitiuls parish. - In the 1520s there was one tenant, in 1528 he called Laurits, but in the beginning of the 1600s there are 2 farmers (upper and lower). - For upper Røne was eight farmers from 1612 to 1639. Eight owner heirs in 1615 in Rønne 1 ½ skin, in 1624 allodial 1 ½ skin, mortgaged goods 10 appearances and Anders Bjørnstad owner 1624 1 Skin heir to Rønne. 1640-1643 is Halvor farmers, 1644-1654 Anders, 1654-1661 Anders and Nils. The farm's harvest was good except one quarter that was an office accounting problem.
The census in 1664 showed Anders Asbjornsen owner, for 1604. By land records of 1669 records for both Rønegårdene owes 5 hides for one quarter, each of the farmers Anders Asbjornsen and Engebret Carlsen (lower), in 1624, using a half and owes 26 lispd. Dyre Bjørnstad owes 6 ½ lispd, Hans Tromslager 7 ½ lispd, and one quarter are cantorie goods. It is said then: "Engen is good, but nothing is over grown, can Rødningen still be improved? In the field fit for bråde land and timber extraction. Summer planting in Collie. 1 hommel garden."
By overlaps 2 April 1669 selling to the regiment drummer Hans Jensen and wife Birgitte Svendsdtr.s on the behalf, Hans Knudsen at Solberg in Strange and Peder Muset in Romedal on wife Anne Knudsdtr.s behalf and Siri Axelsdtr. at Vik's work and Mamre Axelsdtr. on Røne to their kinsman Engebret Carlsen Røne and wife Martha Andersdtr. and their two heirs of the southern Røne - owes 2 hides, 5 skins and 3 fet posts.
Engebret Carlsen secured by two hides 1 ½ hides for Anders Røne on 15 / April 1670. The book also 1688, Anders led to farmers, and owes 1 pd tg. 5 hides, 5 skill, farmers shoulder holds 4 hides 4 ½ leather 2 skill, Carl Giant City 7 ½ leather and Brokdorf heirs 1 skpd tg. In 1695 Erik pays for upper and lower Christofer for inheritance tax of 5 lispd tg. ½ and 4 ½ skin leather. By land records of 1723 there are 2 farmers Christopher Duckworth and Carl Engebretsen who each owed half. Carl Engebretsen owes 2 ½ leather hides l 1 skill. Chr Gundersen 5 lispd. 2 leather hides 3 1 skill. Rasmus Lalums heirs owes 7 ½ skins.
By deed 14 Oct 1719 Carl Engebretsen purchased upper Røne by his mother Martha Andersdtr. and Carl had the mortgage after the 1st April 1719 transferred to clerk Asbjørn Nilsen 160 rdr and by deed 3 Feb 1720 he sells to law Jamie Helgesen (n. Dælin). Jens died in 1721, the estate is probated in 19 Dec 1721, grt. 145, net 99 rdr, here included the land Røne one quarter tg., 2 3 hides leather, appraised 200 rdr, pledged 150 rdr, rdr again 50.
The widow Martha Carlsdtr mar. 2nd Christopher Gundersen, (born 1686, d 1736) which was inherited by Christofer on 21 Feb 1737 grt. 406, net 227 rdr, here included the land Røne 4 3/8 lispd, 1 skin, 11 5/8 rail, fare 255 rdr. 3 Sep 1737 was Marte Carlsdtr. g m 3 Christofer Tillesen Administration (Muus), (1697-1741). 16 Dec 1741 is the representative for Christopher, grt. 257, net 131 rdr, here included the land Røne 1 269/816 lispd tg. 7 49/272 rail, fare 77 rdr. It is transfered to Marte Carlsdtr. 26 Jan 1742 grt. 87, net 68 rdr. which gets the land for 38 rdr in Røne.

Anders Holte Simensen acquires upper Røne in 1744. He was married to Jamie Helgesen's daughter, Martha, and 27 / March 1765 he sells to son Simen Andersen for 400 rdr, and Simen transfers 28 Mar 1775 2 hides the brother Jens Andersen 600 rdr.
By deed 19 Jul 1788 selling Jens Andersen left the brother Simen Andersen Holte 1400 rdr, and by deed 10 Jan 1789 to sell Simen law Kjeld Mikkelsen Lund (1760-1828). At the council meeting of 16 Jul 1766 Nils and Simen Røne
reports that the farm is laid in ashes. 12 Jul 1797 the farm sells to Anders Nilsen and Kjeld Mikkelsen, square Hill - called Laggeråsen - to Engebret Olsen. It has since come under the farm again, but on 28 Oct 1848 it was spun off and sold by Nils Andersen and Marte Pedersdtr. 200 spd. 1 Nov 1859 the Jens Olsen sold to Peder Kristensen for 300 spd entitled to felling ½ ørtlag skived and end right in Røne forest. Privilege ½ ørtlag skived are later redeemed. It's changing by Kjeld Mikkelsen 19 Jan 1829.
Kjelds-law, Ole Jensen Guthus (1801-1842), takes over and by deed 26 Apr 1843 the farm of Carl Christofersen (belt) sold to Nils Andersen (b. 1811), and by deed 7/4, tgl. 21 Apr 1868 is taken over by his son Amund Nilssen (b. 1837, d 1 Sep 1882), his widow Kirsti used farm to her by deed 9/11, tgl. 21 Nov 1908 sells to son Nils Røne (b. 1873, d 1937), and from 2/9 1935 his son Amund Nilsen Røne own.
In 1645 Anders and Nils had 6 women to help in 1801 has Kjeld Mikkelsen 4 smallholders and 1 inderst, in 1875 the croft Rønesveen and Løvlien and inderstplassen Torger Sveen. On these were then seeded 2 ¼ h corn and potatoes sat 3 hours, and they had two cows and four sheep.
At different times were sown and bred following number of barrels:
           
Røne       
       1669   1723  1866
upper                                               1875
top
Grain sown      16       17       17      21 ½
Grain bred        75      80     127

In 1723 the farm also created 67 loads of hay and some linen. They say then, that it is in Solli, is lightly used and good soil. In 1668, it has a water-powered mill and taxes when 12 shillings of it. In 1866, also created skpd 120 high and 165 h potatoes (set 22). In 1723 the sown for the Røne: 1 hr rye, barley 10 h, 5 h oats and peas 1 h. In 1875 the upper Røne sown: 2 ½ h rye, barley 3 h, 10 h mix corn, oats 3 h, 1 h green fodder, 2 hours peas, potatoes 20 h og.40 skålpd grass seed.
Area in 1866 for upper Røne were: 112 goals cultivated, 104 goals nat. meadow, 33 goals harbor and 700 acres of forest. The farm is measured in 1919. In 1866, appraised 3831 spd. Area in 1939 was 225 when grown on the main farm and 30 when the cotter. 52 then port 825 and then forest.
In Nils Andersen and Amund Nilsen time, much of the farm cultivated. A field called Field of Amund, because the son of the farm as youngster got it to use for planting.
It has been 5 husmannsbruk, now it is one croft and 2 inderstboliger. 2 is sold even own use.
Up on the hill where the farm now stands in the houses of the overall farm (and Ostby) probably lying. A lot jetty stone is there over a large area.
There are seats in the yard to the native forest, Rønevangen, ca. 5 km from the farm. Located there now with autumn cows and young stock. The legend tells that the milkmaid was on the farm often as nymph and nymph cows, all of which was husky with brass bells, and milkmaid thought for sure that the wood nymph with their cows lived in Buberget located approx. 400 m east of the farm. It is said that the summer milkmaid, Anne, was gone from mountain work for several days. She had gone to a man's farm, and when they found her, she told of the underground where she was taken into Buberget castle and she was after this incident queer for a long time. Coal burning has taken place outside the farm.
It is divided into 2 woodlots, of which 1 to Nøkleholm approx. 200 goals for 50 spd. Varnishes Hill, gnr. 112-2, Eide in 1886 by Johan Kaspar Schjermann saddler, born 1829. Rønehagen with high Haugen Eide in 1886 by Henrik Larsen, gnr. 112, title no. 3, guilt mk 1.16. In 1904, Johan Olsen Holt. Tired Mark piece, gnr. 112-4, is divorced sake mk 0.98 (owner Ole Olsen Sjøli in 1904 by Nils Haagenrud). Røneengen, gnr. 116-4 is divorced Nødsle and placed under Røne p, gnr. 112-1 (Mk 2,10).
1 Oct 1802 Kjeld Mikkelsen own, guilt lispd 2 ½ 2 ½ skin 1 shilling, appraised in 1652 rdr. 1816 Kjeld owner, farm fare in 2800 spd, chat 100 spd. He pays taxes in silver 56 spd, 66 skill. 1818-1819 is the comparison figure 26 1838 Ole Jensen Owners, guilt 10 valleys, l ort, 9 skill. 1886 Amund Nilsen own, guilt mk 17.02. Guilt 1939 mk 15.70.

At various times had these farm animals:
        

Nils   
1657  1669   1723   1866    1875    1939
upper
upper
top
Cows    16      30      29       16      12+3u   15+11u
Horses    4      4         5          5        3+2u.      4     
Swine     3      -         -            -         7          20
Sauer     12      -     24+14
Shepherd                              12       14         8

The main building is approx. 200 years old - probably built after the fire of 1766 - restored several times, most recently in 1913. Barn with barn and stables built in 1800, restored in 1905, a storehouse of timber built 1871 pig house timber built 1905.
      [
Stange Bygdebok  vol. 2    p. 605 - translation mostly by Google]
 
The reference to a marriage to Marte Helgesen, daughter of Jens Helgesen in the Southern Røne farm may be where the connection of the Røhne/Rone farm to the Helgeasen residence of Evan Poulsen Rohne in the later census records of 1834 and 1835. 

Ole Dahl states in an email 2/16/2016:
"Helgeaasen was a "husmannsplass" / leaser farm under Romedal prestegård. It is sitatuated quite some distance from the main farm, out in Vallset, but close to the farms forrest, and the People who tended Helgeaasen probably had work in the forrest."
Where is it?  Look here.
1862 map
This partial map of Løten and Romedal area of Hedmark comes from 1862
several farms on which our relatives have lived. Some  like Stor-Ree go back to the 1500's
[Norgeskart historical map - Amtskart]

Sources:  

Evan Rohne Family || Elroy's Family Index || Ancestor Chart #1 || Løten Norway Regional History
EC'S HOMEFamily HISTORYALBUMART INDEXMY TRAVEL buttonemail - elroy@next1000.com

All information and photos included within these pages was developed by the help of hundreds of researchers. The information here is for the express purpose of personal genealogical research and is freely offered as long as this site is listed as a source. It may not be included or used for any commercial purpose or included in any commercial site without the express permission of Elroy Christenson. Copyright Elroy Christenson 1998-2013.

web pages created by Elroy Christenson- elroy@next1000.com - last updated 6/10/16